Статті

 1. Белз О. Г. Формування асортиментних стратегій інтернет-магазину засобими інтелектуального аналізу даних / О.Г.Белз, О.О.Ковель // Молодий вчений. – жовтень, 2015. – №10 (25). Частина 1. – С. 79–81.
 2. Белз О. Усунення мультиколінеарності змінних у процесі ідентифікації моделей соціально-економічних процесів / О.Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С.91-99.
 3. Голубник О. Особливості становлення економіки знань та тенденції її розвитку в Україні / О. Голубник, І. Гнилякевич // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 117-123
 4. Жовтанецький М., Чуба Н. Особливості формування системи маркетингової інформації та її захист // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів, 2015.- С. 206-209.
 5. Жовтанецький М.І., Приймак З.І. Інформація як один з головних чинників у дослідженні функціонального розподілу доходів населення // Вісник ЛНУ. Серія екон. – 2014. – Вип 51. С.287-291.
 6. Жовтанецький М.І., Саварин М.І. Верифікація цілей технологічного розвитку України методами інтелектуального аналізу даних / Матеріали ХІІІ Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті». – Київ-Світязь, 2014. – С.219-223.
 7. Завада О.П. Розвиток маркетингових технологій в умовах інформаційного суспільства / Завада О.П. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.53-56.
 8. Завада О.П. Технологія побудови часових рядів в економіці на основі статистичних спостережень / О. П. Завада // Вісник ЛНУ. Сер. екон., 2014. Вип.51. С.124-129.
 9. Коркуна О. Використання стохастичного моделювання в теорії колективного ризику // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів, 2015.- С. 60-63.’
 10. Коркуна О.П. Оцінка ризиків у пропорційному перестрахуванні з використанням комп’ютерного моделювання. Вісник Львівського університету Серія економічна . 2014. Випуск 51. – С. 155 – 164.
 11. Мельник Богдан, Марія Когут. Новітні системи збереження консолідованих даних. Вісник Львівського університету Серія економічна . 2014. Випуск 51. – С. 188 – 192.
 12. Міщук Н. Інформаційні технології для опрацювання статистичної інформації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів:Ліга-Прес, 2015. – С. 76-79.
 13. Міщук Н.В. Кіберзлочинність як загроза інформаційному суспільству / Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 51. – Львів, 2014. – С.173-179.
 14. Прийма С. Вибір стратегії розвитку підприємства за допомогою інтервалів довіри / С. Прийма // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2014. Випуск 51.- с.-193-199.
 15. Прийма С. Оптимізація формування програми виробництва і збуту продукції малого підприємства / С. Прийма //Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». Випуск 32. – Львів, 2014. – С.111-115.
 16. Прийма С. Розрахунок вартості капіталу в умовах невизначеності / С. Прийма // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”.- Львів.- 2015.- с.80-83.
 17. Приймак В.І. Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами / В.І. Приймак, М.В. Луцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). Частина 2. – С. 92-97 – 0,38 д.а.
 18. Приймак В.І. Крауд-технології і їх використання для захисту інтересів України // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів / Зб. тез наук.-практ. конф. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 151-154.
 19. Приймак В.І. Нарис про життєвий і творчий шлях професора Володимира Юринця / В. Приймак, М. Жовтанецький, Б. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 3-8.
 20. Приймак В.І. Роль інформації та інформаційних ресурсів у сучасній економіці України / В. Приймак, С. Гинда // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 16-21.
 21. Приймак В.І. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі / В. Приймак // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 9-15.
 22. Приймак В.І., Ткач І.І. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників. – Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 23. Приймак Василь. Аналіз людського капіталу регіонів України з використанням карти Кохонена / Василь Приймак, Стефанія Гинда // Матеріали VІІ-ої Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2015): 27-30 серпня 2015 р. – Львів-Чинадієво, Україна, 2015: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – С. 65-68.
 24. Приймак Василь. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як основа формуванння інформаційної економіки / Василь Приймак, Ольга Голубник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»: 15-17 жовтня 2015 р. – Львів, 2015: Ліга-Прес. – С. 84-87.
 25. С. Троханяк. Автоматизація моніторингу фінансової стабільності банківської системи / Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 51. – Львів, 2014. – С.512-516.
 26. Твердохліб І.П. Концептуалізація проблеми програмно-цільового управління еконо-мічним розвитком регіону на підставі моделі багатовимірного лінійного об”єкту / І.П. Твер­дохліб //Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 367-370.
 27. Твердохліб Іван. “Концептуалізація проблеми проектування сховища фінансових да­них для організації” / Іван Твердохліб, Орест Зачківський //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 156-160.
 28. Твердохліб Іван. Оптимізація управління економічним розвитком регіону на підставі моделі багатовимірного неавтономного об”єкту /Іван Твердохліб //Матеріали VIІ-ої Укра­їнсько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології (ЕЛІТ-2015)” (27-30 серпня 2015 р., Львів-Чинандієво, Україна). – Львів: Видавничий центр Львівського націо-нального університету імені Івана Франка, 2015. – С. 65-69.
 29. Вовк В.Р. Оцінка дивідендної політики компаній // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів, 2015.- С. 102-105.
 30. Гинда С.М., Приймак В.І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні / С.М.Гинда, В.І.Приймак // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. -No7 (частина 1).-с.100-104.
 31. Holubnyk O.R. Strategies development of enter prises on the consumer good s market / O.R. Holubnyk, I.Z. Hnylyakevych // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P. 378-382.
 32. Pryimak V. Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku pracy w Polsce / V. Pryimak., O. Gołubnyk, O. Hynda // Zeszyty Naukowe, Rocznik, Numer 4, Tom 174. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2014. – S. 139-149.
 33. Vasyl I. Pryimak, Informational aspects of natural and technological risk management / Vasyl I. Pryimak, Ye. М. Borshchuk, O.V. Olefirenko // Decisions in situations endangerment. – Wrocław: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces. – –  s. 49-56.

Copyright (c) 2017