Тези доповідей

 1. Жовтанецький М., Чуба Н. Особливості формування системи маркетингової інформації та її захист // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15-17 жовтня 2015 р. – Львів, 2015. –С. 206-209.
 2. Жовтанецький М.І. Дискретне макромоделювання як засіб прогнозування динамічних процесів / Жовтанецький М.І., Мельник Б.К., Троханяк С.Р. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С.51-52.
 3. Завада О.П. Аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / О.П.Завада, О.М.Мартин // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни”.   м. Камянець-Подільський, 2015.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/
  sekcija_section_3_2015_06_4_5/analiz_konkurentospromozhnosti_pidpriemstv_kharchovoji_promislovosti/99-1-0-1431.
 4. Завада О.П. Аналіз показників конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації / О.П.Завада, І.І. Габер, Ф.А.Воронич // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ”Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів”. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 46-47.
 5. Завада О.П. Моделювання динаміки часових рядів в економіці / О.П.Завада // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI”. Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015.   С.65-66.
 6. Завада О.П. Технологія аналізу показників конкурентоспроможності країн / О.П.Завада // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ISC-2015 “Інформація, комунікація, суспільство 2015”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С.182-183.
 7. Мельник Б. Моделювання впливу глобальних чинників на показники регіональної економіки / Мельник Б., Гарасимів Ю. // Збірник тез Всеукр. науково-практичної конференції “Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів” – Львів:СПОЛОМ, 2015. – С.109-111.
 8. Мельник Б. Навчальна дисципліна “Консолідована інформація” для студентів за напрямом підготовки комп’ютерні науки / Мельник Б. // Матеріали VІІ Україно-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2015) – Львів: ЛНУ, 2015. – С.49-51.
 9. Мельник Б. Проблеми і перспективи консолідації інформації у вищому навчальному закладі / Мельник Б., Когут М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С.138-140.
 10. Мельник Богдан, Марія Когут. Проблеми і перспективи консолідованої інформації у вищому навчальному закладі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів:Ліга-Прес, 2015. – С. 138-140.
 11. Прийма С. Оцінювання величини робочого капіталу підприємства в умовах невизначеності / С.Прийма // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. Матеріали міжнародної наукової конференції.- Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015.- с.206-208.
 12. Прийма С. Оцінювання ризику неплатоспроможності підприємства в умовах невизначеності / С.Прийма // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-15 «Інформація, комунікація, суспільство 2015».- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- с.254-255
 13. Приймак В.І. Інформація як головний ресурс економічної та оборонної могутності України // Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності / Зб. тез Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 185-186.
 14. Прийма С.С. Оцінка підприємницької діяльності елементів регіональної системи / С. Прийма // Формування ринкової економіки в Україні.- Львів.-2015. Вип. 34. с.115-118.
 15. Приймак В.І. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні/ Приймак В.І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство (ISC-2015)»: Львів-Славське 20-23 травня 2015 р. – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2015 – С. 46-47.
 16. Приймак В.І., Ткач І.І. Моделювання процесів інформаційної економіки на основі BDI архітектури інтелектуальних агентів // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта / Материалы международной научной конференции. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 308-310. ISBN 978-966-2207-24-8
 17. Приймак Василь. Економіко-математичне моделювання попиту і пропозиції на ринку праці / Василь Приймак, Даріуш Скорупка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»: 15-17 жовтня 2015 р. – Львів, 2015: Ліга-Прес. – С. 94-96.
 18. Вовк В. Застосування інформаційних систем на фондовому ринку України / Матеріали УІ Міжнародної науково-методичної конференції // Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Вінниця, 2015. С.38-39.
 19. Вовк В. Методи формування інвестиційних стратегії // Матеріали ХХП Міжнародної науково-методичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України». – Львів, 2015, С. 36-37.
 20. Воронич Ф.А. Інтелектуальний аналіз макроекономічних показників конкурентоспроможності / Ф.А. Воронич// Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”. – Львів: ЛНУ, 15-16 травня 2015 р., С.44-45.
 21. Габер І.І. Інтелектуальний аналіз індикаторів людського розвитку // Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».  – Львів: ЛНУ, 15-16 травня 2015 р. С.47-47.
 22. Гинда С.М. Рівень та якість життя населення в Україні /С.М.Гинда, О.М.Гинда, С.В.Долинський // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах. – Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції. -Ужгород-Мукачево, 2015 – С.138-141.
 23. Довганик В.І. Аналіз інтернет-аудиторії української вікіпедії // Матеріали Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”. – Львів, 15-16 травня 2015р.‑ С.67-70.
 24. Довганик В.І. Перспективні методи дослідження впливу інновацій на основі виробничих функцій // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції “Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення”. – Дніпропетровськ, 2015. – С.252-254.
 25. Луцик М.В. Ефективне формування та використання інтелектуальних ресурсів: етапи життєвого циклу /М.В.Луцик // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2015. –С. 166-167.
 26. Луцик М.В. Формування та використання національних інтелектуальних ресурсів з метою вдосконалення міжнародної спеціалізації України / М.В. Луцик //Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Михасюка І.Р. «Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізованих процесів»– Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 147-149.
 27. Самоїл В. Визначення кредитоспроможності позичальника // Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».   Львів: ЛНУ, 15-16 травня 2015 р. С.180-181.
 28. Фученко І.В. Економічна оцінка перевезення швидкопсувних вантажів за допомогою апарату математичного моделювання // Збірник LХХІ-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ. – 2015. – С.501-502.

Copyright (c) 2017