Наукова робота

Тематика науково-дослідної роботи на кафедрі інформаційних систем у менеджменті спрямована на удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності у економічній сфері через впровадження у системи управління економічними об’єктами і процесами нових інформаційних технологій і систем.

Характерними особливостями організації наукових досліджень на кафедрі є:

 • наукова проблематика досліджень загалом відноситься до наукового напрямку 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • як механізми консолідації і координації наукової діяльності членів кафедри, аспірантів і магістрантів використовуються кафедральні науково-дослідні теми;
 • індивідуальні дослідницькі програми різних рівнів (докторські, кандидатські, магістерські) як основний спосіб здійснення конкретних наукових досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри;
 • значна увага дослідженню методологічних аспектів застосування сучасних інформаційних технологій у науці і освіті.

 

За завданнями, проблематикою і методологією досліджень кафедру можна віднести до так званих науково-виробничих шкіл, які, за однією з існуючих систем класифікації, займають проміжне положення між науково-освітніми та науково-дослідними школами. Тематика наукових досліджень школи вкладається у рамки наукового напрямку 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Основним способом консолідації індивідуальних дослідницьких програм науковців кафедри, аспірантів і магістрантів є держбюджетні кафедральні теми, які виконуються у межах робочого часу працівника. Тобто без додаткового фінансування. Оскільки методики оцінювання обсягів НДР у вартісному виразі для такого виду держбюджетних тем відсутні, то аналіз ефективності наукової роботи здійснимо без застосування вартісних показників.

Остання держбюджетна кафедральна тема «Оптимізація управління соціально-економічними процесами в Україні» (державний реєстраційний номер 0112U004030, термін виконання 01.01.2012-31.12.2015рр., науковий керівник: проф. Приймак В.І.).

 

Основні наукові напрямки, які очолюють викладачі кафедри:

 • управління соціально-економічними системами на межі динамічного хаосу;
 • управління логістичними системами у підприємництві;
 • інформаційно-аналітичні системи і технології підтримки прийняття рішень у економіці, підприємництві та управлінні регіоном;
 • технології управління знаннями в економіці;
 • управління ринками праці і людським капіталом;
 • моделювання якості життя за умов мінливого ринкового середовища;
 • моделювання організаційних структур і процесів у підприємництві;
 • оптимізація управління соціально-інноваційними процесами.

Результати досліджень в рамках зазначених наукових напрямків подавались як корисні моделі у формі цілісних комплексів ЕММ (економіко-математичних моделей), програмних систем автоматизації процедур підтримки прийняття рішень, наукових концепцій і методів, методичних положень до впровадження комплексів ЕММ у систему управління економічними об’єктами, методик інформатизації навчального процесу на факультеті. Якість результатів наукових досліджень кафедри засвідчена захистами кандидатських дисертацій та публікаціями монографій і наукових статей у фахових виданнях, зокрема зарубіжних та з переліку міжнародних науко-метричних БД.


Copyright (c) 2017